21.10.05

Konstfeminism / Art Feminism

Scroll down for english version.

"Konstfeminism visar verk av konstnärer som är eller har varit verksamma i Sverige från 1970-talet till idag. Även några från 1960-talet av viktiga föregångare finns med. Många av verken belyser och kritiserar diskussion om normer, orättvisor och förtryck kopplade till kön och genus. Det feministiska kan ses i både motivval, innehåll, form, material, teknik samt i val av sammanhang. Det behöver inte vara avhängigt konstnärens kön eller ha en uttalad feministisk agenda.

Utställningen innehåller tematiska spår som t ex ”det personliga är politiskt”. Den visar även skildringar och problematiseringar av kropp, kön och sexualitet samt av maskulinitet, femininitet, klass och etnicitet. Här finns också kritik av media och konstsystemet såväl som aktivism, systerskap och kamp om förändring.

Projektet är ett samarbete mellan Riksutställningar, Dunkers Kulturhus, Liljevalchs konsthall och författaren och konstvetaren Barbro Werkmäster."


Riksutställningar om utställningen Konstfeminism.
Läs mer.


"Det har gått mer än trettio år sedan kvinnliga konstnärer i västvärlden för första gången gjorde en inbrytning på bred front och skapade en ny och stilbildande estetik, som innebar att en mängd nya frågor och motiv introducerades i konsten. Den 14 oktober öppnar utställningen ”Konstfeminism” på Dunkers Kulturhus, som presenterar feministiska strategier och effekter i konsten genom ett par hundra verk av svenska konstnärer från 1970-talet fram till idag. Bland de drygt hundra konstnärerna finns bl a Lotta Antonsson, Elsa Agélii, Channa Bankier, Lena Cronqvist, Catti Brandelius, Tobias Bernstrup, Katrine Helmersson, Lisa Jonasson, Gittan Jönsson, Annica Karlsson Rixon, Monika Larsen Dennis, Tuija Lindström, Gunwor Nordström, Ellen Nyman, Elisabeth Ohlson Wallin och Cecilia Parsberg (se komplett lista i bilaga). Till utställningen presenterar Dunkers Kulturhus ett program med bl a workshops, debatter och konstsamtal. Programmet inleds redan på utställningens första dag (15/10), då Gittan Jönsson deltar i ett konstsamtal och Gudrun Schyman medverkar i ett samtal om bl a engagemang, visioner och strategier i den feministiska kampen."

Dunkers Kulturhus om utställningen Konstfeminism. Läs mer.


STATISTIK

Dunkers kulturhus.

Dunkers kulturhus öppnade den 27 april 2002.
De hade då 5 miljoner kronor att göra inköp för.
I slutet av april har 2,5 miljoner kronor spenderats.
Dessa användes på följande sätt:
24 verk köps in, gjorda av 16 konstnärer.
Av de 16 konstnärer de köper verk av är:
3 st kvinnor och 13 st är män.
Av de 24 verk som köps in har 6 st en kvinna som upphovsperson, 18 verk är gjorda av män.

Personalfördelningen;

Uppgift från Dunkers kulturhus:
15 fast anställda män och 39 fast anställda kvinnor, totalt alltså, 54 anställda. Uppgifter om arbetsfördelning lämnas inte.
Uppgift från hemsidan:
Totalt 26 anställda, 9 män och 17 kvinnor.

Posterna är fördelade på följande sätt:

Männen arbetar som: kulturhuschef, musikproducent, grafisk formgivare, 1:e konstintendent, 1:e antikvarie, museipedagog, teknisk chef, ljus och AV tekniker, ljudtekniker.

Kvinnornas arbete är: arrangemangskoordinator, ungdomsverksamhet (2st), bokningar /studiebesök/guidningar/etc., informatör, informationsassistent, konstintendent, konstpedagog (3st), koordinator (2st), reception/butik (2st), antikvarie/utställningsproducent (2st), IT-bibliotekarie.


Liljevalchs konsthall

Liljevalchs konsthall har under åren 2003 – 2005 producerat

- 11 separatutställningar, 5 av män, 6 av kvinnor.
Av 11 separatutställningar är 4 st så kallade ”mellanrumsutställningar”,
3 av dessa 4 mellanrum fylldes av kvinnor.

- 3 grupputställningar:
2 vårsalonger och den tredje är teckningsutställningen ”I linje” där 43 konstnärer deltog varav 13 var kvinnor och 30 var män.

- Utställningskommissarier: män: 6 st. kvinnor: 1

Personalfördelningen:

Totalt 11 anställda. 6 kvinnor och 5 män.

Männen arbetar som; konsthallschef, intendent, tekniker, snickare och fastighetsintendent.

Kvinnorna arbetar som; utställningskoordinator och eventmanager(1 st), registrator – arkivansvarig och bokningsansvarig(1 st), receptionist, butiks- och förslagsansvarig (1 st), ekonomiansvarig, webredaktör.

-------------
English version

”Art Feminism exhibit work by artists who are or have been working in Sweden from the 1970’s until today. Also included are some important precursors from the 1960’s. Many of the works illuminate and criticise a discussion about norms, injustice and oppression in connection to sex and gender. Feminism can be seen in both the choice of motif, content, shape, material, technique and in the choice of consistency. It does not have to be dependent on the artist’s sex or have a pronounced feministic agenda.

The exhibition contains traces of themes such as, for example, “the personal is political”. It also shows depictions and problematisation of body, gender and sexuality and of masculinity, femininity, class and ethnicity. Criticism of media and the art system as well as activism, sisterhood and the fight for change are also found here.

The project is a collaboration between Riksutställningar, Dunkers Kulturhus, Liljevalchs Konsthall and the author and art historian Barbro Werkmäster.”


Riksutställningar on the exhibition Art Feminism.


“It has been more than thirty years since female artists in the western world for the first time had a breakthrough on a broad front and created a new and trendsetting aesthetic, which meant that a number of new questions and motifs were introduced in the art. On October 14th the exhibition “Art Feminism” will open at Dunkers Kulturhus, which will present feministic strategies and effects in the arts with a few hundred works by Swedish artists from the 1970’s until today. Among the just over a hundred artists are Lotta Antonsson, Elsa Agélii, Channa Bankier, Lena Cronqvist, Catti Brandelius, Tobias Bernstrup, Katrine Helmersson, Lisa Jonasson, Gittan Jönsson, Annica Karlsson Rixon, Monika Larsen Dennis, Tuija Lindström, Gunwor Nordström, Ellen Nyman, Elisabeth Ohlson Wallin and Cecilia Parsberg. For the exhibition Dunkers Kulturhus will have a program of, for example, workshops, debates and conversations on art. The program will commence already on the first day of the exhibition (15/10 2005), when Gittan Jönsson will participate in a conversation on art and Gudrun Schyman will participate in a conversation about, for example, engagement, visions and strategies in the feministic struggle.”

Dunkers Kulturhus about the exhibition Art Feminism.