21.10.05

Bli medkonstnär / Become a co-artist

Scroll down for english version.


Du kan bli medkonstarbetare i JA! om du är en konstarbetare (konstnär, kurator, koordinator, pedagog, kritiker o.s.v.) vars verksamhet tar utgångspunkt ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv.

Som medkonstarbetare i JA!:
- får du möjlighet att gemensamt verka för att störta manlig överordning, etnisk överordning och hierarkier kopplade till fysisk och psykisk förmåga, sexualitet och klass.
- har du rösträtt under årsmöten och föreningsmöten och därigenom möjlighet att påverka JA!s verksamhet.

Villkor:
Den urvalsprocess som sker i antagningsarbetet syftar till att medkonstarbetarnas intressen på bästa sätt ska kunna tillvaratas. För att bli medkonstarbetare i JA! bör du:
- aktivt utöva en konstpraktik grundad i en feministisk analys av samhället.
- tydligt arbeta för en förändring av de styrande patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktordningarna.
- ha en relevant utbildning inom området.

Gör så här:
Medkonstarbetaransökan bör innehålla:
- En halv A4 där du beskriver vad feminism är för dig och hur din feministiska praktik inom konsten ser ut, samt eventuellt förslag på frågor som du vill att JA! ska fördjupa sig i.
- Personuppgifter
- Utbildningar och nuvarande sysselsättning

När JA! har fått in din medkonstarbetaransökan behandlas den inom en månad. Beslut meddelas via e-post. Om ansökan godtas meddelas du JA!s postgironummer för betalning av medkonstnärsavgiften som under 2008 är 75 kr och avser ett år från och med inbetalningsdatumet.

Medkonstarbetarskapet träder i kraft först sedan avgiften erlagts. Har avgiften inte erlagts före nästa årsmöte förfaller invalet.

Avgiften kommer att användas till administrativa omkostnader.

Skicka din ansökan till info@foreningenja.org

-------------
English versionYou can become a YES! co-artworker if you are an artworker (artist, curator, coordinator, educator critic, etc.) and your practices and activities are informed by feminism with an intersectional perspective.

As a YES! co-artworker you will:
- Get the opportunity to work collaboratively to overthrow male supremacy, ethnical supremacy and hierarchies connected to physical and mental ability, sexuality and class.
- Get the right to vote at annual meetings and association meetings and thus the ability to influence the activities of YES!
- Present yourself and your art practices and activities at the YES!’s website.

Conditions:
The selection that takes place in the admission process aims to maintain the co-artworkers’ best interest. In order to become a YES! co-artworker you should:
- Actively practice art based on a feminist analysis of society.
- Clearly work towards a transformation of the ruling system of patriarchal, racist and capitalist power structures.
- Have a relevant education within the field.

Do this:
The co-artworker application should contain:
- Half a page of text where you describe what feminism means to you, and what your art practices and activities are, as well as suggestions of specific questions you want YES! to focus on.
- Personal details.
- Education and current occupation.

When YES! has received your co-artworker application, it will be processed within a month. If your application is approved you will receive an email together with a postal giro number for payment of the co-artworker fee, which in 2008 is 75 SEK and is valid for a year from the payment date.

The co-artworkership is valid from the payment of the first fee. If the fee is not paid before the next annual meeting the co-artworkership approval is disqualified.
The fee is to be used for administrative costs.

Send your application to info@foreningenja.org